Offentlig sektor och upphandling

08_Offentlig Sektor

Lindahl har lång erfarenhet av rådgivning med koppling till offentlig sektor samt offentlig upphandling. Detta innebär att vi biträder såväl myndigheter, övriga offentliga aktörer och statliga bolag som, inom offentlig upphandling, upphandlande enheter och anbudslämnare. Vi har erfarenhet från mycket stora upphandlingar och dessutom en omfattande seminarie- och utbildningsverksamhet.

Flera av juristerna i vår kompetensgrupp för offentlig upphandling har tidigare arbetat som verks- och bolagsjurister och andra har under lång tid agerat rådgivare till den offentliga sektorn. Därmed är vi väl förtrogna med såväl förvaltningskultur som praxis i politiskt styrda verksamheter.

Detta kommer till nytta då offentlig upphandling är en komplicerad process med många olika steg och många företagare uppfattar det som svårare att sälja till den offentliga sektorn än det privata näringslivet. Även de verksamheter som regleras av LOU uppfattar ofta att regelverket är svårt att överblicka och följa. Många gånger råder det också osäkerhet om huruvida en verksamhet överhuvudtaget regleras av LOU eller ej.

Förutom omfattande erfarenhet av rådgivning i frågor kring offentlig upphandling, offentlighet och sekretess har vi även deltagit i ett flertal projekt rörande bolagiseringar och privatiseringar. Idag efterfrågar många offentliga verksamheter juridisk förstärkning i det löpande juridiska arbetet och med vår möjlighet att erbjuda fullservice inom affärsjuridiken kan vi tillhandahålla kostnadseffektiv specialistkompetens inom de affärsjuridiska områden som berör den offentliga sektorn. Ett exempel på ett sådant område är miljö där vi under senare år märkt av en ökning i antalet ärenden till den offentliga sektorn. Här kan våra klienter dra nytta av den samlade erfarenheten inom Lindahls kompetensgrupp för miljörätt.