Kapitalmarknad och publik M&A

22_Aktiemarknadsrätt

Lindahls kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A agerar rådgivare till svenska och utländska börsbolag och andra företag, riskkapitalbolag, banker, investmentbanker, fondkommissionärer och andra aktörer i olika transaktioner och ärenden på aktiemarknadsrättens område.

Lindahl har kapacitet att hantera de mest komplexa ärendena och transaktionerna. Exempelvis skriver Legal 500 i sin senaste utgåva att: "Lindahl is recommended for its 'solid expertise and knowledge'" inom kapitalmarknad. Våra jurister omnämns bland de ledande juristerna inom kapitalmarknad och publik M&A i Sverige av rankinginstitut som Chambers and Partners, Practical Law Company samt IFLR1000.

Vår rådgivning omfattar alla former av svenska och internationella kapitalmarknadstransaktioner och publika företagstransaktioner, såsom börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, private placements, offentliga uppköpserbjudanden, apportförvärv, samgåenden, fusioner, omstruktureringar samt uppdelningar av koncerner genom exempelvis lex asea-utdelningar.

Vi biträder även klienter i bolagsrättsliga frågor, bolagsstyrning (corporate governance), bolagsstämmor, incitamentsprogram, inlösen- och återköpsprogram, insider- och informationsgivningsfrågor jämte regulatoriska frågor på aktiemarknaden samt rörelse- och tillsynsfrågor för värdepappersinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare.

Våra branscherfarna jurister biträder löpande företag inom bland annat industrin, life science, fastighet, shipping och TMT.