Infrastruktur

Infrastruktur kan i sin bredaste definition innefatta samtliga tillgångar och nyttigheter som tillsammans skapar förutsättningar för ett fungerande samhälle. Begreppet delas vanligen upp i ekonomisk och social infrastruktur samt hård och mjuk infrastruktur.

Ekonomisk infrastruktur innefattar transporter, energi och VA samt kommunikation. Social infrastruktur inbegriper det som ibland kallas samhällsfastigheter och innefattar skolor, sjukhus, sportanläggningar med mera.

Med hård infrastruktur menas fysiska tillgångar som i regel har formen av stora nätverk, till exempel vägar, järnvägar, anläggningar för energiöverföring, vatten- och avloppsnät samt infrastruktur för post-, tv- och radiosändningar, IT och telefoni.

Den mjuka infrastrukturen skiljer sig från den hårda genom att den inte primärt består av fysiska tillgångar. Med mjuk infrastruktur avses till exempel de demokratiska och rättsvårdande institutionerna, det finansiella systemet, ett lands kunskapsbas, värdegemenskap samt dess informella regler och normer. Den mjuka infrastrukturen kan också innehålla fysiska komponenter som domstols-, fängelse- och skolbyggnader.

Infrastruktur kan vara både privat- och offentligägd. Allmänt gäller att vägar, järnvägar, vatten- och avloppsnät samt större hamnar och flygplatser oftast är i offentlig ägo medan infrastruktur för telekom och energiöverföring generellt har ett större inslag av privat ägande.

Utbyggnaden av infrastrukturen är avgörande för människors möjlighet att transportera sig, för näringslivets utveckling, för ett effektivt näringsliv och för hela Sveriges tillväxt. Vi skapar mervärde för våra klienter genom att kombinera ledande branschkunskap med juridisk expertis för att hjälpa er som klient att vara i framkant och göra bästa möjliga affärer vid denna utveckling.

 

Lindahls erbjudande
Vår rådgivning täcker hela livscykeln för infrastruktur, från finansiering och entreprenad/konstruktion till upphandling, förvärv, omstruktureringar, försäljning och eventuella tvister. Genom tydligt branschfokus har vi uppnått en ledande expertis inom det regulatoriska området kopplat till infrastrukturprojekt och en djup kommersiell förståelse.

Vi har bistått i infrastrukturprojekt avseende flertalet branscher såsom:

 • Energi 
 • Vatten
 • Telekom
 • Försvar
 • Vård och omsorg
 • Skola/utbildning
 • Flygplatser
 • Hamnar
 • Järnvägar
 • Pendeltåg
 • Vägar, broar och tunnlar

I dessa projekt jobbar vi med våra egna experter inom respektive bransch. Vi är rådgivare till bland annat beställare, utförare, konsulter, entreprenörer och finansiärer från den offentliga och privata sektorn. Vi har även arbetat med offentlig-privat samverkansprojekt och privatfinansierade samarbetsprojekt och har en god förståelse för de kommersiella frågorna kring dessa avtal och samarbeten. Den nuvarande regeringen har ambitiösa planer på utbyggnad av infrastruktur och där också privat medverkan är en del av diskussionerna. Lindahl har tagit en mycket aktiv del i detta arbete och bland annat levererat underlag till den sk Infrastruktur kommissionen.

Avtalsförhandlingar och kontraktsskrivning, anpassning och förhandling av branschspecifika standardavtal, planering och upprättande av förfrågningsunderlag och offerter, biträde vid upphandling, löpande rådgivning under projektgenomförande och garantitid samt ansvarsutredningar är en naturlig del av vårt arbete.