Industri

04_Industri

Lindahls industrigrupp är fokuserad på juridisk rådgivning i vid mening till tillverknings-, energi- och råvaruindustrin. Juristerna i gruppen - av vilka flera har lång erfarenhet som bolagsjurister - har stor förståelse för dessa branschers affärsverksamhet, villkor och behov, både ur ett kommersiellt och legalt perspektiv.

Bland Lindahls uppdragsgivare finns både svenska och internationella industriföretag på såväl leverantörs- som beställarsidan. Lindahl biträder löpande vid projekt som rör bland annat industriella anläggningar och infrastruktur, såsom leverans och installation av tyngre maskinell utrustning i samband med olika industri- och kraftprojekt samt tunnel- och vägbyggen.

En viktig del i vårt samarbete med industrin är vår omfattande erfarenhet av att upprätta och förhandla branschspecifika inköps-, leverans- och samarbetsavtal.

Förutom avtalsförhandlingar och kontraktsskrivning ingår bland annat upprättande av förfrågningsunderlag och offerter, biträde vid upphandling, löpande rådgivning under projektgenomförandet och garantitiden, samt ansvarsutredningar och tvistelösning i vårt erbjudande till industrisektorn.

Arbetsrätten utgör ett annat rättsområde som flera av industrigruppens jurister ofta anlitas för. Ärendena handlar ofta om verksamhetsinskränkningar eller överlåtelser av verksamhetsgrenar liksom enskilda fall av uppsägningar.

Vi har även särskild erfarenhet av att hjälpa klienter med val av rätt standardavtal och nödvändiga anpassningar av dessa, såsom FIDIC, Orgalime, NL, ABA 99 och SSG etc.