EU och konkurrens

25_Eu - Och Konkurrensrätt

EU-rätten, och inte minst konkurrensrätten, har under senare år fått en allt större betydelse i Sverige och för svenska företag. Detta beror bl.a. på att konkurrensmyndigheterna har fått utökade resurser i jakten på överträdelser (olagliga karteller m.m.). Även regelverket kring s.k. statligt stöd uppmärksammas i allt högre utsträckning i Sverige. Lindahls EU- och konkurrensrättsgrupp tillhör landets främsta med flera topprankade advokater. Tillsammans med Lindahls spetskompetenser inom bland annat offentlig upphandling och tvistelösning har vi möjlighet att bistå klienter inom ett brett spektra av branscher och ärenden.

 

Konkurrensrätt

Konkurrensrätten är idag ett naturligt inslag i de flesta affärstransaktioner (inklusive företagsförvärv) och de flesta typer av kommersiella avtal kräver en konkurrensrättslig genomgång. Genom vår breda erfarenhet från flertalet branscher eftersträvar vi alltid att, i samråd med klienten, försöka hitta praktiskt och kommersiellt anpassade lösningar på de konkurrensproblem som vi identifierar.

Vår konkurrensrättsliga verksamhet spänner över ett brett område men består huvudsakligen av följande:

• Vi ger konkurrensrättslig rådgivning kring förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning

• Vi granskar kommersiella avtal och affärsstrategier

• Vi företräder klienter inför konkurrensmyndigheter (Europeiska kommissionen och nationella myndigheter) i samband med fusioner/förvärv samt kartellundersökningar och eftergiftsansökningar

• Vi företräder klienter inför domstolar och skiljenämnder i skadestånds- och andra kommersiella tvister med konkurrensrättslig anknytning

• Vi tillhandahåller "Compliance Programs" där klienternas verksamheter granskas för att säkerställa att de är förenliga med gällande konkurrenslagstiftning

• Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i konkurrensrätt och därtill kopplade frågor

 

Statligt stöd

Inom området för statligt stöd biträder vi såväl stödgivare (offentliga aktörer) som stödmottagare (offentliga eller privata företag). Det kan t.ex. röra sig om företag som ifrågasätter ett stöds förenlighet med EUF-fördraget inför Europeiska kommissionen, men även annan rådgivning inklusive följande:

• Vi tillhandahåller rådgivning till stödgivare (offentliga aktörer) i samband med anmälan av statliga stödåtgärder till Europeiska kommissionen och företräder stödgivare vid Europeiska kommissionens utredningar

• Vi ger råd till stödmottagare (företag), inklusive ägare och finansiärer, och stödgivare rörande risken för återbetalningsskyldighet

• Vi biträder klienter (t.ex. konkurrenter till stödmottagare, stödgivare och stödmottagare i domstolsprocesser vid påstått otillåtet statligt stöd

• Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i statligt stöd

 

EU-rätt och regulatoriska frågor

Vi har gedigen kunskap i allmän EU-rätt och långvarig erfarenhet av rådgivning avseende diverse EU-rättsliga frågor, såväl till det allmänna som till näringslivet. EU-rätten har inte minst stor betydelse inom reglerade och nyligen avreglerade marknader såsom radio och TV, telekom, läkemedel, apotek, transport, energi och spel. Genom att kombinera vår spetskompetens inom EU- och konkurrensrätt med vår djupa och breda branschkunskap kan vi bistå våra klienter med verkningsfull regulatorisk rådgivning och biträde inför såväl svenska myndigheter som Europeiska kommissionen.

Inom ramen för vår allmänna EU-rättsliga verksamhet gör vi bl.a. följande:

• Vi ger råd i frågor rörande fri rörlighet av varor och tjänster

• Vi tillhandahåller rådgivning avseende svensk lagstiftnings förenlighet med EU-rätten och tolkar EU-rättslig lagstiftning såsom direktiv och förordningar

• Vi biträder klienter i kontakter med myndigheter vid tillståndsgivning

• Vi företräder klienter i förvaltningsdomstol i tvister avseende regulatoriska frågor

• Vi erbjuder skräddarsydda kurser avseende regulatoriska frågor inom olika branscher

• Vi ger råd rörande anti-dumping, antisubvention och annan handelsrättslagstiftning samt företräder klienter inför myndigheter och Europeiska kommissionen