Energi

Energi _Vindkraftverk

Energibranschen har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Fler aktörer etablerar sig och konkurrensen ökar inom flera energiområden. Lindahl har under lång tid lämnat råd till företag inom energibranschen, varav några av de ledande kraftproducenterna, elhandelsföretagen och leverantörerna av kraft- och kraftöverföringsutrustning i Sverige.

Lindahl bistår klienter inom etableringar, företagsöverlåtelser, omstruktureringar, uppförande och drift av produktionsanläggningar och kraftöverföringslinjer samt finansieringar av projekt inom energibranschen. Vi erbjuder även specialistkompetens vid upprättande av olika typer av kommersiella avtal som berör branschen, exempelvis samarbets-, leverans- och distributionsavtal. Vi har jurister med mycket lång och gedigen erfarenhet av inom branschen vanligt förekommande standardavtal som ABA 99, Orgalime, FIDIC, NEC, LOGIC  m m. Vi har också omfattande erfarenhet av regulatoriska frågor och processföring under bland annat ellagen och naturgaslagen gällande till exempel nätkoncessioner, tariffsättning/intäktsramar och anslutningsmål.

Rådgivning inom energibranschen kräver bred erfarenhet och kompetens inom bland annat avtalsrätt, miljörätt, fastighetsrätt, anläggningsentreprenadrätt och finansiering. Lindahl har exempelvis ledande expertis inom miljöfrågor kopplat till vindkraft, varit rådgivare vid finansieringen av de största vindkraftparkerna och lämnar anläggningsentreprenadrättslig rådgivning för såväl vindkraftparker som landets största igångvarande kraftvärmeprojekt, biobränsleanläggningar, stora kraftöverföringsprojekt med sjökabelförläggning och olika kärnkraftsmoderniseringar.

Vår erfarenhet inkluderar etableringar, inklusive rådgivning kring de koncessioner och tillstånd som krävs för att bedriva verksamhet i Sverige. De senaste åren har vi allt oftare lämnat råd i konkurrensrättsliga frågor till aktörer inom branschen. Vi har omfattande erfarenhet av de miljörättsliga frågor som uppkommer i samband med tillståndsprövningar och lämnar råd i samband med till exempel företagsöverlåtelser och miljöskademål.