Företagsansvar och compliance

Compliance _s

Företagsansvar, regelefterlevnad och regelstyrning handlar om att aktivt skapa förutsättningar för att uppnå hållbarhet i termer av exempelvis ekonomi, miljö och socialt ansvar. Regelefterlevnad och regelstyrning brukar kallas compliance. Tillsammans med företagsansvar är det en del av det interna kontrollsystem som huvudsakligen syftar till att säkerställa att företag följer lagar och regler samt interna koder och riktlinjer. Det ger ett hållbart företagande som är en viktig del i att säkerställa kvalitet och långsiktighet samt bidrar till att stärka varumärket.

Vi ser företagsansvar och compliance som det övergripande paraplyet under vilket flera delområden infinner sig. Exempel på dessa är antikorruption, interna bedrägerier, produktsäkerhet, offentlig upphandling, miljörätt, konkurrensrätt, integritetsrätt/PUL och arbetssätt för att motverka olika typer av ingripanden från tillsynsmyndigheter. Nedan kan du läsa mer om respektive delområde.

Antikorruption
Antikorruption regleras genom såväl lagar som olika regelverk och koder utarbetade av näringslivet (exempelvis Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet eller den så kallade Näringslivskoden) eller olika branschorganisationer. I kampen mot korruption har reglerna på senare tid blivit strängare och komplexare. Ett flertal ärenden har även fått stor massmedial uppmärksamhet.

I och med ny mutlagstiftning i Sverige och Storbritannien kan ageranden och rutiner som tidigare kan ha uppfattats som normal branschpraxis numera innebära överträdelser. Den nya mutlagstiftningen innebär även att enskilda personer i företagets ledning kan bli straffrättsligt ansvariga om de genom oaktsamhet skapat förutsättningar för anställda eller andra representanter för företaget att begå mutbrott. Därmed ställs höga krav på företagsledningen att vidta tillräckliga kontroll- och försiktighetsåtgärder för att förhindra förekomsten av korruption i verksamheten och därigenom undgå straffansvar. Lindahl bevakar kontinuerligt ändringar på antikorruptionsområdet, såväl nationellt som internationellt, och kan lämna rådgivning både i förebyggande syfte och vid överträdelser.

Interna bedrägerier
I händelse av interna bedrägerier ställs det höga krav på företag från såväl juridiska regelverk som från omgivningen. Att tidigt ta kontroll över en uppkommen situation kan underlätta i ett senare skede och begränsa potentiell skada. Med erfarenhet av att arbeta med större bedrägerier och förståelse för företagets utsatta situation kan Lindahl bistå med utredningar och riskbedömningar.

Produktsäkerhet
Regelverket kring produktsäkerhet är omfattande både på europeisk och på nationell nivå. Utöver nationell lagstiftning måste företag följa EU:s och lokala myndigheters föreskrifter. Lindahl bistår med rådgivning inom alla dessa områden, såsom rådgivning vid produktåterkallelse, produktansvarsfrågor och frågor i anslutning till EU:s direktiv, till exempel maskindirektivet.

Offentlig upphandling
Myndigheter, offentliga aktörer och statligt ägda bolag måste förstå om de omfattas av upphandlingslagstiftning och i så fall i vilken utsträckning. Det är av högsta vikt att de styrande regelverken tillämpas på rätt sätt. Lindahl bistår den offentliga sektorn i att säkerställa att rätt regelverk efterlevs på rätt sätt. Vi bistår också leverantörer vid försäljning till den offentliga sektorn, något som ofta är en komplicerad process i ett flertal olika steg med specifika krav och policys som måste uppfyllas samt efterlevas. Läs mer om vårt arbete inom offentlig upphandling.

Miljörätt
Vi företräder verksamhetsutövare som ombud i tillståndsprövningar, gör miljörättsliga genomgångar och riskbedömningar vid kommersiella transaktioner och hanterar olika former av störnings-, intrångs- och ersättningsfrågor i och utanför domstol. Energirätt är en annan viktig del av vårt arbete, däribland handel med energi och utsläppsrätter samt regulatoriska frågor inom bland annat el- och naturgas samt strålsäkerhetsområdena. Läs mer om vårt arbete inom miljörätt.

Konkurrensrätt
Konkurrensrätten är idag ett naturligt inslag i de flesta affärstransaktioner (inklusive
företagsförvärv) och de flesta typer av kommersiella avtal kräver en konkurrensrättslig genomgång. Vi tillhandahåller exempelvis så kallade Compliance Programs där klienternas verksamheter granskas för att säkerställa att de är förenliga med gällande konkurrenslagstiftning. Läs mer om vårt arbete inom konkurrensrätt.

Integritetsrätt/PUL
Lindahl har mycket lång och bred erfarenhet av rådgivning inom integritetsrätten. Vi biträder löpande företag avseende integritetsrättsliga frågor, såsom vid framtagande av informations- och avtalstexter enligt PUL, policydokument och legal opinions. Vi uppträder också som ombud vid såväl kontakter med Datainspektionen som i rättsliga processer vid domstol. På uppdrag av klienter genomför vi också särskilda granskningar (due diligence) av företagens hantering av personuppgifter och andra integritetskänsliga uppgifter och hjälper till att säkerställa att hanteringen sker i enlighet med gällande regler. Läs mer om vårt arbete inom integritetsrätt/PUL.

Branschfokus
Vissa branscher är mer regulatoriskt styrda än andra, t.ex. life science, telekom och finanssektorn. Du kan läsa mer om vad vi gör inom respektive område genom att klicka på de ovan länkade namnen.

Övergripande arbetssätt
Genom vår långa erfarenhet och rättsliga spetskompetens erbjuder vi företag skräddarsydda och ändamålsenliga lösningar inom regelefterlevnad. Vår rådgivning kan delas in i följande tre huvudområden:

  • Förebyggande åtgärder
  • Utredning vid misstänkta överträdelser
  • Biträde vid ingripanden