Arbetsrätt

18_Arbetsrätt

Frågor med arbetsrättslig anknytning dyker dagligen upp hos en arbetsgivare. Det kan röra sig om ingående av olika avtal, såsom anställningsavtal, andra avtal med anställda eller avtal med enskilda uppdragstagare. Anställningsavtalen behöver bland annat reglera pensionsförmåner, bonus, incitamentsprogram eller andra former för belöning av anställda. Andra viktiga frågor är sekretess, lojalitet och konkurrensåtaganden.

En arbetsgivare kan också tvingas hantera uppsägningar och problem i samband med personalnedskärningar. I dessa situationer måste arbetsgivaren fatta beslut med risk för skadestånd, varför det är viktigt att beslutet är väl underbyggt.

Arbetsrättsliga frågor har dessutom stor betydelse vid företagsöverlåtelser, omorganisationer och vid andra typer av förändringar i verksamheten. Dessa frågor förbigås ofta, men kan få stora konsekvenser i det enskilda fallet. Till exempel kan ett kollektivavtal som övergår vid en företagsöverlåtelse innebära avsevärda kostnader för förvärvaren.

Lindahls arbetsgrupp inom arbetsrätt består av jurister från byråns samtliga kontor. Vi lämnar råd i alla typer av arbetsrättsliga ärenden och jobbar ofta tillsammans med andra arbetsgrupper inom exempelvis processer och företagsöverlåtelser. Vi biträder dessutom klienter vid förhandlingar med fackförbund och för talan vid tingsrätter och i Arbetsdomstolen. Vi företräder även arbetsgivare som åtalas för arbetsmiljöbrott och/eller åläggs företagsbot. Gemensamt för samtliga ärenden är att vi har fullt fokus på att hjälpa klienten fram till bästa resultat.