Lindahl på Upphandlingsdagarna 2017

Varje år upphandlar kommuner, landsting och staten varor, tjänster och byggentreprenader för någonstans mellan 500-600 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 16 procent av Sveriges BNP. Antalet upphandlingar som annonseras uppgår till cirka 20 000 per år. Snart är det dags för Upphandlingsdagarna 2017, Sveriges största årliga konferens och mötesplats för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling.

Den 24-25 januari möts inköpare, upphandlare, ekonomer, strateger, utvecklare, verksamhetschefer och politiker inom hela den offentliga sektorn på Stockholmsmässan i Älvsjö.

 

Upphandlingsdagarna2017

Lindahls upphandlingsexperter kommer att delta i följande debatter och seminariepass under Upphandlingsdagarna:

DEBATT: Den goda affären – Men för vem?
24 jan 10.50-11.50 När man talar om den goda affären avses ofta fler perspektiv än det strikt ekonomiska. Den sociala dimensionen, kollektivavtalsliknande villkor, liksom frågan om vinster i välfärden tas ofta in i sammanhanget och somliga anser att den goda affären för skattebetalarna ibland uteblir. Var går gränsen? När blir den goda affären en dålig affär och vem skall betala notan? Beställaren, leverantören eller samhället? Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Stefan Holm, Näringspolitiskexpert, Almega, Shaniaz Hama Ali, Upphandlingskonsult, Colligio, Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Johan Höök, Huvudsekreterare, Välfärdsutredningen, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Stefan Calrell, Försäljningschef, Martin & Servera, Representant från Skanska

Executive Summary: Sammanfattning av de viktigaste lagändring
25 jan 11.00-11.40Under 2017 får vi ny upphandlingslagstiftning. Vi vill på ett lättfattligt vis ge dig en sammanfattning av de viktigaste förändringarna och hur de kommer att påverka din vardag. Eva-Maj Mühlenbock, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Anders Asplund, Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Den farliga offentliga affären
Vid en offentlig upphandling finns flera faktorer som riskerar att göra affären mer komplicerad än andra. Här får du en övergripande introduktion till några av de många varningsklockor som kringgärdar affären. Förstå dig på fallgroparna och ta del av tipsen som hjälper dig och din verksamhet att istället navigera mot en laglig och kommersiellt god och hållbar affär. Olof Hallberg, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Johanna Näslund, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Obligatoriska krav i upphandlingar och ny praxis – Vilka krav får och får inte ställas?
Vissa krav är nödvändiga att ställa i upphandlingsfasen, men de flesta krav kan ställas först i avtalsfasen. Under seminariet diskuterar vi vilka krav som är lämpliga att ställa i upphandlingsfasen och som bör göras obligatoriska – och vilka krav som är lämpliga att ställa först i avtalsfasen och därför inte göras obligatoriska i upphandlingsfasen. Vi redovisar också exempel på krav som riskerar att vara oproportionerliga och olikbehandlande och därför inte bör göras till obligatoriska villkor i upphandlingsfasen. Henrik Seeliger, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Hugo Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Regler om s.k. B-tjänster slopas genom 2017 års upphandlingslagar. I stället ska alla typer av tjänster regleras som nuvarande A-tjänster. Kontrakt över EU:s tröskelvärden ska upphandlas enligt EU-direktivstyrda regler och kontrakt under de värdena ska upphandlas enligt svenska regler. För sociala tjänster och andra särskilda tjänster gäller emellertid särskilda regler. Vi redovisar vilka tjänster som regleras av svenska upphandlingsregler och vilka tjänster som är undantagna från upphandlingsskyldighet. Catharina Piper, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Ramavtal – Innovativa avropsmodeller
Kommersiellt hållbara ramavtal förutsätter att avroparen kan göra ett avrop som är anpassat efter behoven i det enskilda fallet. Det förutsätter i sin tur att avropsmodellen är utformad så att individuellt anpassade avrop kan göras. Vi redovisar exempel på innovativa avropsmodeller och hur du kan tillämpa dem. Representant från Advokatfirman Lindahl

 

Ta del av hela programmet på Upphandlingsdagarnas hemsida. Till programmet