Ny lag om registrering av verklig huvudman

Riksdagen har den 20 juni 2017 stiftat en ny lag om registrering av verklig huvudman. Lagen, som träder i kraft den 1 augusti 2017, innehåller bestämmelser som syftar till att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av företag, föreningar, stiftelser och andra associationer (juridiska personer). Lagen omfattar fler än 800 000 juridiska personer.

Lagen innebär i huvudsak att juridiska personer får en skyldighet att till Bolagsverket anmäla vilken eller vilka fysiska personer som är dess verkliga huvudmän. Syftet med den nya lagen är att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen, som bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, har införts eller kommer att införas i samtliga EU:s medlemsstater.

 

Vilka omfattas av den nya lagen?

Uppgiftsskyldigheten omfattar svenska juridiska personer, utländska juridiska personer som bedriver verksamhet i Sverige och som inte gjort motsvarande anmälan i ett annat EES-land i vilket det har hemvist, samt fysiska personer med hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner. Undantagna från att anmäla verklig huvudman är bland annat aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

 

Vem är verklig huvudman bakom en juridisk person?

En verklig huvudman är (i) en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller (ii) en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. Det sistnämnda kännetecknas av att en person drar nytta av eller åtnjuter förmåner från någon annans handlande, såsom i bulvanförhållanden.

En verklig huvudman antas vara den fysiska person som (i) på grund av innehav av aktier, andelar eller medlemskap, direkt eller indirekt genom andra juridiska personer, ensamt eller tillsammans med närstående familjemedlemmar, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen, (ii) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller (iii) den som kan utöva motsvarande kontroll genom avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen själv, föreskrift i bolagsordningen, aktieägaravtal eller liknande. För stiftelser antas den verkliga huvudmannen vara styrelseledamot, företrädare för stiftelsens förvaltare, den till vars förmån stiftelsen handlar eller mottagare av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.

 

Vilka skyldigheter får den juridiska personen?

Den juridiska personen (eller fysiska personer i förekommande fall) får skyldighet att utreda, fastställa, dokumentera och anmäla vem som är dess verkliga huvudman/män till Bolagsverket. Arten och omfattningen av personens intresse i den juridiska personen ska framgå. Informationen ska hållas aktuell och kontrolleras i den utsträckning omständigheterna kräver det. Inaktuella uppgifter ska bevaras i fem år från senaste ändringen av det verkliga huvudmannaskapet.

 

När måste anmälan göras?

En anmälan ska göras inom sex månader från lagens ikraftträdande. Även om det saknas en verklig huvudman ska det anmälas. Juridiska personer som nybildas efter lagens ikraftträdande kommer att ha fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman. Om den juridiska personen får en ny verklig huvudman måste detta så snart den juridiska personen får kännedom om ändringen anmälas till Bolagsverket.

 

Vad händer om anmälan inte görs?

Om anmälan har brister, uteblir eller består av felaktiga uppgifter får Bolagsverket vid vite förelägga den juridiska personen, den verkställande direktören, en styrelseledamot eller annan motsvarande befattningshavare att lämna in en anmälan. Samma gäller vid vägran om utlämnande av uppgifter till en myndighet. Om föreläggandet inte följs kan Bolagsverket besluta om vite. Därefter får Bolagsverket förelägga nytt förhöjt vite.

 

Vem kommer att få tillgång till uppgifterna?

Den juridiska personen ska på begäran av en myndighet utan dröjsmål lämna ut dokumentation om dess verkliga huvudman/män. Dokumentation om verklig huvudman ska även lämnas ut till exempelvis en bank som vidtar åtgärder för att erhålla kundkännedom. Uppgifterna som anmäls till Bolagsverket kommer att vara tillgängliga för var och en som vill ta del av dem.

 

Behöver ditt företag hjälp eller har ni frågor?

Kommer ditt företag att behöva hjälp med registreringen av verklig huvudman eller funderar ni över vilka era skyldigheter är? I sådant fall kan vi vara behjälpliga med råd om vad den nya lagstiftningen innebär för er.

Kontaktuppgifter till alla våra kontor hittar du här