Advokat på Lindahl tar klivet till justitieråd

Helena Rosén Andersson, advokat och delägare på Lindahl, har idag av regeringen utnämnts till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena är en av landets ledande experter inom offentlig upphandling och tvistlösning, och idag verksam inom Lindahls välansedda kompetensgrupp inom offentlig upphandling.

Det är väldigt glädjande att en av Sveriges skickligaste advokater nu fortsätter bidra med sina värdefulla tjänster för den svenska rättstillämpningen. Helena har under flera år utvecklat såväl kollegor som den juridiska rådgivningen på Lindahl och hon lämnar en stark och bred expertgrupp som fortsätter skapa affärsnytta för Lindahls klienter. I och med regeringens beslut kommer ännu fler att få glädje av Helenas kompetenta insatser eftersom justitierådets uppgift är att författa vägledande domstolsavgöranden.

Helena är redaktör till och huvudförfattare av Wolters Kluwers kommentarer till lagarna om offentlig upphandling. Hon har deltagit i den rättspolitiska debatten inom det upphandlingsrättsliga området och återkommande föreläst om upphandlingsrätt och processrätt vid Göteborgs universitet.

Helena arbetar kvar på Lindahl till slutet av september.

 

Mer om Helena Rosén Andersson

Utbildning:

Jur. kand., Lunds universitet - 1990

University of London, L.L.M. - 1997

 

Arbetserfarenhet:

Advokatfirman Lindahl KB, Advokat 2008-2017

Regeringskansliet, Utredningssekreterare och rättssakkunnig - 1999-2005

Hovrätten för Västra Sverige, Hovrättsfiskal och hovrättsassessor - 1993-1999

Mölndals tingsrätt, Tingsnotarie - 1991-1993

 

Andra erfarenheter i urval:

Helena är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2007 och har mer än 25 års yrkeserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från domstol och advokatbyrå. Hon har erfarenhet som domare i bland annat tvistemål och hon har, med sin erfarenhet även vid advokatbyrå, sammanlagt mer än 25 års yrkeserfarenhet inom tvistlösning. Helena arbetar sedan drygt tio år huvudsakligen med offentlig upphandling och därmed anknutna rättsområden. Hon biträder därvid i stor utsträckning uppdragsgivare inom den offentliga sektorn. Hon är inriktad mot kommunala upphandlingar och har särskild erfarenhet inom områdena energi, renhållning, vatten- och avlopp samt kollektivtrafik. Helena har bakgrund som hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige och som rättssakkunnig och utredningssekreterare, bl.a. i lagstiftningsärenden rörande offentlig upphandling, vid Finansdepartementet och Justitiedepartementet och som expert i en utredning för Finansdepartementet rörande frågor om handlingsoffentlighet och sekretess. Helena är styrelseordförande i Upphandlingsrättsliga föreningen som har säte i Göteborg.