Lindahl i samhället

Lindahl är en engagerad och långsiktig samhällsmedborgare. Genom personligt engagemang från många medarbetare i olika nationella och regionala initiativ gör Lindahl betydande insatser för svenskt närings- och föreningsliv. Bland de många engagemangen kan nämnas ett flertal initiativ för att främja en god utveckling inom näringslivet, stöd till entreprenörsnätverk och inkubatorverksamheter för tillväxtföretag, samt kvinnligt företagande och entreprenörskap.

 

Star for Life    

Vårt engagemang sträcker sig också utanför Sverige genom stödet till Star for Life, en organisation som startades 2005 och idag når fler än 100 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Lindahl hjälper till genom juridisk rådgivning till Star for Life och resurser till Siphosabadletshe High School, en skola för närmare 1 000 elever i åldern 14-18 år i KwaZulu Nathal-provinsen i Sydafrika. Engagemanget sträcker sig över tre år. Genom stödet bidrar Lindahl på plats till att sydafrikanska barn får en bättre vardag och inspiration att sträva efter sina mål i livet. Lindahl har också möjliggjort att det idag kan genomföras datorundervisning för alla elever, genom en donation av 15 datorer till ett nytt datarum på skolan.

Star for Lifes hjälparbete bedrivs i den befintliga lokala skolstrukturen genom att lärare och elever får viktiga kunskaper om hiv och aids. Till varje skola kopplas coacher och utanför skolmiljön finns ett program med hembesök och en mobil anläggning för anonym hiv-testning. Alltihop viktiga delar för att ge utsatta människor en chans att ta kontroll över sina liv.

 

Kvinnlig Styrelsekompetens (KSK)

Lindahl stöttar Styrelseakademins arbete för att professionalisera ägarstyrning och styrelsearbete, och särskilt projektet Kvinnlig Styrelsekompetens (KSK), där kvinnliga advokater inom Lindahl coachas för att ta större styrelseuppdrag. De förbereds för styrelsearbete genom utbildning och stöd bland annat genom att varje deltagare har en erfaren mentor från näringslivet. Flera av deltagarna har under och efter utbildningen fått styrelseuppdrag. I projektet ingår också att stärka de kvinnliga advokaternas nätverk och entreprenörskap. KSK anordnar flera externa seminarier varje år för kvinnliga gäster med olika ledande positioner inom näringslivet.

Läs mer om Lindahls engagemang tillsammans med Styrelseakademien här.

 

Lokala engagemang

Lindahl i Stockholm stödjer bland annat entreprenörsnätverket Connect Östra, inkubatorverksamheten på Stockholms universitet, samt Handelshögskolan, vilket ger ett viktigt nätverk och utbyte med forskare. Kontoret stöder och samarbetar med Fryshuset i deras arbete för alla unga och i synnerhet unga som riskerar utanförskap. Fryhuset är med och bygger en god ungdomskultur, synliggör föredömen och bygger framtidstro, driver skolor samt främjar ungdomars syn på arbete och entreprenörskap.

Lindahl i Stockholm har ett samarbete med Fairtrade Sverige. Fairtrade är en oberoende social certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Lindahl kommer bistå Fairtrade Sverige med juridiskt stöd i olika former.

Kontoret i Malmö stödjer bland annat Connect Skåne, Transfer, Star for Life samt YUMP, en organisation som hjälper och stöttar unga människor att utveckla sina affärsidéer. Kontoret sponsrar dessutom ekonomipriset "Årets ekonom i Skåne" som delas ut till en ekonom som genom nytänkande har bidragit till ökad affärsnytta eller har förbättrat sitt företags CSR-arbete.

Kontoret i Helsingborg stödjer bland annat Nyföretagarcentrum Nordväst och Sparbanken Öresund Executives som arbetar med kvinnors entreprenörskap i utvecklingsländer, samt skol- och universitetsprojekten Transfer och Campus Vänner.

Kontoret i Uppsala stödjer Connect Uppsala som stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i regionen, inkubatorverksamheten i Uppsala Innovation Centre, samt delar ut priset Bona Postulata, ett pris som bidrar till att företag med goda förutsättningar kan utvecklas genom att få kvalificerad utbildning och mentorer.

Kontoret i Örebro är engagerat i Inkubera, en företagsinkubator i samarbete med Örebro Universitet. Man deltar även i Företagsakuten, som erbjuder juridisk vägledning och är ett nätverk för mindre företag, och genom medlemskap i Styrelseakademien deltar kontoret i utvecklingen av styrelsearbete och -rekrytering, främst i ägarledda företag. Sedan många år tillbaka är kontoret huvudsponsor för Juristmässan vid Örebro Universitet och bidrar även till Juridiska Föreningen.

Lindahl i Göteborg har engagemang i Ung Cancer, Stadsmissionen och Hungerprojektet. Alla tre är ideella organisationer. Ung Cancer vänder sig till, stöttar och försöker förbättra villkoren för unga vuxna cancerdrabbade och deras närstående. Stadsmissionen stöttar och ger omsorg till människor som hamnat i utsatta situationer. Hungerprojektet är en global organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande och hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå, med kvinnor i fokus. Program drivs i Afrika, Latinamerika och Asien. I övrigt är kontoret engagerat i den ideella föreningen ”Öppet hus” vars främsta syfte är att genom mentorprogram hjälpa unga med utländsk bakgrund in på arbetsmarknaden. Dessutom har många av kontorets medarbetare personliga engagemang, allt från ett lyckat projekt med att städa skärgården i Bohuslän till att stötta integration via idrottsprojekt.