Åsa Nyqvist


+46 31 799 10 68 / vCard

Åsa arbetar i huvudsak med fastighetsrätt innefattande företrädesvis kommersiell hyres- och arrenderätt, övrig nyttjanderätt, servitut, plan- och bygglovsärenden samt fastighetsbildningsfrågor. Hon biträder löpande klienter i fastighetsrelaterade frågeställningar bland annat i samband med verksamhetsetableringar och för etableringarna nödvändiga exploateringar och ianspråktaganden av fastigheter och byggnader. Hon är verksam i Lindahls kompetensgrupp för fastighetsrätt. Åsa biträder också klienter i frågeställningar rörande handlingsoffentlighet och sekretess.

2001
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2000–
Advokatfirman Lindahl, advokat

1998–2000
Wistrand Advokatbyrå

1997–1998
Hovrätten för Västra Sverige

1995–1997
Göteborgs tingsrätt

1995
Lunds universitet, jur. kand.

Kontor Göteborg

Titel Delägare

Områden Fastigheter Integritetsrätt / PUL

Länkar Lindahl utvecklar med sju nya delägare

Mobiltelefon +46 733 803 438

Laddning pågår