Vägen till börsen

Sedan några år tillbaka råder ett högtryck för börsnoteringar på den svenska marknaden. Antalet noteringar de senaste åren har varit rekordmånga på såväl Nasdaq Stockholm som övriga marknadsplatser. Den underliggande positiva börstrenden påverkas av flertalet makroekonomiska faktorer och trender på såväl nationell som global nivå. Den positiva trenden på den svenska marknaden ser dock ut att fortsätta.

 

Vägen till börsen - steg för steg

Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden, möjliggör att egna aktier kan användas som betalning vid förvärv, möjliggör aktierelaterade incitamentsprogram, förbättrar rekryteringsmöjligheterna samt medför att aktierna i bolaget blir likvida och kan omsättas i kontanter, det vill säga ger en exitmöjlighet för befintliga aktieägare. En notering innebär även en kvalitetsstämpel av bolaget då noteringen ställer höga krav på bolagets informationsgivning till marknaden med ökad transparens som följd. Detta kan även bidra till ökad kännedom om bolaget och dess produkter eller tjänster.

Oavsett anledning till varför ett bolag väljer att notera sina aktier är noteringsprocessen relativt lång och resurskrävande för bolaget. Det är därför viktigt att bolaget börjar förbereda sin notering i god tid.

Nedan beskrivs översiktligt hur vägen till börsen kan se ut. Om du vill läsa mer finns en utförligare beskrivning i memot "Vägen till börsen - en översikt" som du kan ladda ner här.

LADDA NER PDF

 

 

 • Bolaget överväger intresse och möjlighet att genomföra en notering
 
 • Utse rådgivare
 • Första möte med börsen
 • Börsrevisor/certified adviser/mentor utses och dess granskningsprocess inleds

 • Påbörja översyn av organisationen, inkl. för finansiell redovisning, informations-givning och bolagsstyrning samt inled anpassning för att uppfylla noteringskraven
 • Påbörja due diligence
 • Påbörja arbete med prospekt/bolagsbeskrivning/informationsmemorandum
 • Initiera anslutning till Euroclear om bolaget inte redan är avstämningsbolag

 

 • Påbörja arbete med analys, prissättning/
  värdering och marknadsföring

 

 • Due  diligence genomförd
 • Diskussion med FI angående godkännande/registrering av prospekt
 • Översättning av prospekt till engelska (om aktuellt)
 • Beslut och ansökan om notering

 

 • Börsen fattar beslut om notering
 • Prospekt till FI för godkännande/registrering
 • Tryckning av prospekt
 • Road shows för investerare
 • Anmälningsperiod

 

 • Beslut om pris
 • Teckning
 • Tilldelning
 • Första dag för handel

 • Grattis till din börsnotering!

 

 

Lindahls erbjudande

Lindahls kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A agerar löpande rådgivare till bolag såväl i samband med börsintroduktioner som i de aktiemarknadsrättsliga transaktioner och ärenden som kan uppstå under bolagets levnadstid som börsbolag, till exempel hantering av årsstämman, bolagsrättsliga frågor, bolagsstyrningsfrågor, informationsgivningsfrågor, insiderfrågor, incitamentsprogram, kapitalanskaffningar, utköp från börsen, samgåenden etc.

Lindahls klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher och Lindahl anlitas löpande för aktiemarknadstransaktioner inom life science, fastighet, shipping samt IT, telekom och media (TMT).

Lindahl är även utsedd som rekommenderad rådgivare till bolag på NGM:s Nordic Pre Market, en plattform för bolag på väg till börsen.